Czyszczenie bufora wydruku w Windows (XP, 8.x)

1. Ręczne czyszczenie bufora wydruku z wykorzystaniem usługi services.msc
polega na uruchomieniu: Start => Uruchom => services.msc (można skorzystać ze skrótu WIN + R do wywołania okna Uruchom).
W otwartym oknie pojawią się wszystkie dostępne usługi systemowe. Należy odnaleźć: Bufor wydruku. Po kliknięciu na usłudze prawym przyciskiem myszy należny wybrać z menu kontekstowego Zatrzymaj.
Należy odczekać do zmiany stanu – w kolumnie Stan zniknie wpis Uruchomiono). Restart usługi: po kliknięciu na usłudze prawym przyciskiem myszy należny wybrać z menu kontekstowego Uruchom.

Może zajść konieczność wyłączenia i włączenia drukarki.

2. Czyszczenie skryptem. Uproszczenie procesu naprawy można uprościć stosując odpowiedni skrypt batch. Otwieramy notatnik (Start => uruchom => notepad) i wklejamy do niego poniższy kod.

@echo off
echo Czyszczenie bufora wydruku
net stop spooler
echo Trwa czyszczenie bufora wydruku
del /q /f /s "%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*"
net start spooler
echo Pomyslnie wyczyszczono bufor wydruku
pause

Zapisujemy plik: Plik => Zapisz jako . Jako nazwę pliku wpisujemy np. fixprint.bat i zapisujemy jako typ Wszystkie pliki. Dwukrotne kliknięcie na taki plik uruchomi skrypt.

Może zajść konieczność wyłączenia i włączenia drukarki.